Algemene Voorwaarden

Laatst geupdate op: 01 september, 2017

Door gebruik te maken van de website van Tuinposterland.nl of door het plaatsen van een bestelling accepteert u het volgende; U gaat akkoord met de “Algemene (verkoop)voorwaarden” en het feit dat deze op u van toepassing zijn. Verder verklaart u daarmee dat u dit document begrijpt en in zijn volledigheid heeft gelezen. U bent verplicht deze voorwaarden in zijn volledigheid te lezen en accepteren voordat u klant mag worden van Tuinposterland.nl. De vereenvoudigde samenvattingen worden enkel voor uw leesgemak aangeboden en zijn op geen enkele wijze juridisch bindend. Leest u alstublieft de “Algemene (verkoop)voorwaarden” voor het volledige beeld van uw juridische verplichtingen.

 

1. Definities

1. In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder verkoper: Aluminiumland.nl gevestigd aan het Hazeland 31-33, 6931 KA te Westervoort, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer 53803078. Aluminiumland.nl is een handelsnaam van Dynn B.V.

2. Koper: de natuurlijke persoon/personen of rechtspersoon/personen die aan Aluminiumland.nl opdracht heeft/hebben verstrekt tot het vervaardigen van een afbeelding of foto op aluminium, van een door koper te overhandigen afbeelding of foto of beeld uit de online beeldbank.

3. Bescheiden: alle door koper aan Aluminiumland.nl ter beschikking gestelde zaken, waaronder gegevens, gegevensdragers en foto’s, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door Aluminiumland.nl vervaardigde gegevensdragers, materiaal en foto’s.

4. Overeenkomst: elke afspraak tussen koper en Aluminiumland.nl tot het verrichten van werkzaamheden en/of levering van goederen door Aluminiumland.nl ten behoeve van koper, conform hetgeen is overeengekomen.

 

WAT INHOUD

Tussen u en Aluminiumland ontstaat door het plaatsen van een bestelling een overeenkomst. U bent op dat moment een koper van Aluminiumland.nl.

2. Toepasselijkheid

1. Deze algemene (verkoop)voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen Tuinposterland.nl en de koper gesloten overeenkomsten. Tuinposterland.nl sluit uitdrukkelijk de toepasselijkheid van inkoop en of leveringsvoorwaarden van de koper uit, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2. Aanvullingen op de afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden slechts indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door Tuinposterland.nl zijn aanvaard. De overige bepalingen van deze algemene voorwaarden blijven in die situatie onverminderd van kracht.

3. De koper aanvaardt door zijn digitale bestelling deze leveringsvoorwaarden en verklaart zich met de inhoud daarvan bekend, mits de voorwaarden van Tuinposterland.nl op de juiste wijze aan de koper bekend zijn gemaakt.

4. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Tuinposterland.nl zijn bij uitsluiting van eventuele andere Algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53803078, en zullen door Tuinposterland.nl op verzoek kosteloos worden toegezonden. Deze voorwaarden zijn tevens via internet te raadplegen. Zie Algemene Voorwaarden

5. Afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts mogelijk indien deze door Tuinposterland.nl schriftelijk zijn vastgelegd. Alle rechten en aanspraken die in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten worden bedwongen ten behoeve van Tuinposterland.nl, gelden ook ten behoeve van eventueel door Tuinposterland.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

 

 WAT INHOUD

Wanneer u een offerte aanvraagt of een bestelling plaatst bij Tuinposterland gaat u akkoord met deze Algemene (Verkoop)voorwaarden en geeft u aan dat u deze voorwaarden volledig heeft gelezen.

Afwijkingen op deze voorwaarden zijn alleen mogelijk wanneer deze schriftelijk door Tuinposterland zijn bevestigd.

3. Wijzigingen

1. Tuinposterland.nl is bevoegd wijzigingen in deze algemene (verkoop)voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van in werking treden. Tuinposterland.nl zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de koper kenbaar maken.

2. Indien geen tijdstip van in werking treden is medegedeeld treden wijzigingen jegens de koper in werking, zodra hem de wijziging is medegedeeld. Op lopende overeenkomsten blijven die algemene voorwaarden van kracht die bij het aangaan van de overeenkomst van kracht waren.

 

WAT INHOUD

Tuinposterland.nl mag de voorwaarden voor nieuwe overeenkomsten ten alle tijden wijzigen.

Op bestaande overeenkomsten blijven de bestaande voorwaarden van toepassing.

4. Producten en diensten

1. De productie van foto’s op tuinposter en het aanbieden van een online beeldbank zijn de basiselementen van de dienstverlening van Tuinposterland.nl. Het platform op www.tuinposterland.nl maakt het mogelijk om gebruik te maken van de door ons aangeboden diensten.

2. Deze diensten bestaan samengevat uit:

U kunt digitale foto’s uit de online beeldbank bestellen als (re)productie. U kunt digitaal geuploade foto’s bestellen als print op tuindoek. Wij produceren deze voor uw eigen gebruik.

Naast privégebruik kunt u uw digitale foto’s ook aanbieden via het online beeldbank systeem van Tuinposterland.nl aan de buitenwereld. Opname in de publiekelijke galerij voor de bezoekers van Tuinposterland.nl komt ter beoordeling van medewerkers van Tuinposterland.nl. Uit alle aanbieders maken zij een selectie welke foto’s gepresenteerd zullen worden in het portaal. Alle geregistreerde gebruikers mogen werken beoordelen en commentaar toevoegen daar de functionaliteit dit toe staat.

3. Toekomstige aanvullende diensten worden geïmplementeerd en de hiervoor geldende bepalingen zullen in de betreffende overeenkomsten worden toegevoegd.

4. Bij het ontbreken van specifieke voorwaarden zullen deze algemene voorwaarden van toepassing zijn op de betreffende diensten.

 

WAT INHOUD

Bij Tuinposterland.nl kunt u foto’s uit een online beeldbank, of op basis van uw eigen foto laten afdrukken als tuinposter.

Deze en eventueel beschikbare aanvullende diensten, leveren wij u op basis van deze of aanvullende algemene voorwaarden.

5. Aanbiedingen en overeenkomsten

1. Alle aanbiedingen worden gedaan in euro’s en inclusief BTW, emballage en verzendkosten en andere door de overheid opgelegde heffingen, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.

2. De door Tuinposterland.nl gedane aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en van algemene aard, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De geldigheid van een offerte bedraagt 30 dagen en acceptatie wordt bepaald door Tuinposterland.nl

3. Een overeenkomst komt pas tot stand als Tuinposterland.nl uw bestelling heeft geaccepteerd.

4. Tuinposterland.nl heeft het recht bestellingen gemotiveerd te weigeren of bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden.

5. Als uw bestelling niet wordt geaccepteerd, krijgt u daar binnen vijf (3) werkdagen bericht over.

6. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen en/of toekomstige opdrachten.

7. Tuinposterland.nl heeft het recht om ten alle tijden haar prijzen aan te passen.

 

WAT INHOUD

Prijzen op de website worden inclusief BTW getoond.

Een bestelling komt tot stand na acceptatie door Tuinposterland.nl.

Offertes zijn 30 dagen geldig.

Tuinposterland mag op elk willekeurig moment haar prijzen aanpassen.

Bij het weigeren van een bestelling zal Tuinposterland u per e-mail benaderen.

6. Bestellingen / Communicatie

1. Tuinposterland.nl is niet aansprakelijk voor het niet compleet begrijpen van teksten, beschadigingen, vertragingen of niet correct overkomen van bestellingen en mededelingen als gevolg van gebruik van internet of andere communicatiemiddelen tussen koper en Tuinposterland.nl, dan wel tussen Tuinposterland.nl en derden, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Tuinposterland.nl.

2. Tuinposterland.nl staat niet garant voor een juiste of stabiele werking van de opmaakeditor, dan wel enig ander deel van de website of bestelformulier(en). Hoewel de werking en content in de website en opmaakeditor met de grootste zorg is samengesteld kunnen geen rechten worden ontleend aan foutieve informatie en/of prijzen, tenzij Tuinposterland.nl een opzettelijke rol kan worden toegerekend.

3. Tuinposterland.nl tracht het meest innovatieve platform voor het online bestellen van aluminium panelen te worden en besteed veel tijd aan nieuwe ontwikkelingen en trends. Om deze positie te behouden is Tuinposterland.nl gemachtigd updates uit te voeren ter bevordering van de werking van de opmaakeditor, dan wel aanpassingen op visueel gebied.

4. Tuinposterland.nl hecht geen waarde aan versienummers en is niet verplicht de huidige versie van de opmaakeditor zichtbaar weer te geven. Werkzaamheden aan de website dan wel aan de opmaakeditor zullen met voorkeur worden uitgevoerd tijdens de minst drukke periodes op de website, e.e.a. ter beoordeling van Tuinposterland.nl. Werkzaamheden zullen stapsgewijs worden uitgevoerd. Indien dit niet mogelijk wordt geacht, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd totdat het gewenste resultaat is behaald. Het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website dan wel het bestelformulier en/of opmaakeditor heeft geen enkel recht voor koper tot gevolg.

5. De kleuren van de producten, afbeeldingen en foto’s welke op de website en/of in de webshop worden getoond, kunnen afwijken van de echte kleuren van het product.

 

WAT INHOUD

Tuinposterland.nl heeft de inhoud van de website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch kan het zijn dat functionaliteiten en/of teksten ‘tijdelijk’ onvolledig, onjuist of niet werkend zijn. Er kunnen aan de correctheid en beschikbaarheid geen rechten worden ontleend.

7. Persoonsgegevens

1. Tuinposterland.nl garandeert dat alle informatie betreffende koper die wordt verkregen bij of in verband met de uitvoering van de overeenkomst vertrouwelijk is, en blijft en draagt er zorg voor dat deze informatie niet door derden kan worden gebruikt. De communicatie tussen de koper en Tuinposterland.nl is versleuteld met het moderne TLS (Transport Layer Security) protocol, dat wordt gebruikt voor veilige webcommunicatie via het internet. De hele website van Tuinposterland.nl maakt gebruik van de 2048 bit SSL (Secure Socket Layer) encryptie. De beveiligde omgeving van Tuinposterland.nl kunt u herkennen aan het groene slot icoon in uw browser, de https:// verbinding in de url, of de groene balk (bij gebruik van Internet Explorer). Bij het ontbreken van een beveiligde verbinding of melding van de door u gebruikte internet browser kunt u op eigen risico gebruik blijven maken van de website van Tuinposterland.nl en de aangeboden diensten. Bij twijfel raden wij u aan contact op te nemen met Tuinposterland.nl.

2. Tuinposterland.nl zal de informatie die door koper ter beschikking wordt gesteld niet aanwenden voor een ander doel dan waarvoor deze is verkregen. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk, indien dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

3. In het geval één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Tuinposterland.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, vervalt de betreffende bepaling en wordt deze vervangen door een door Tuinposterland.nl vast te stellen nieuwe, vergelijkbare bepaling.

4. Tuinposterland.nl mag bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik maken van derden.

5. Onverminderd de overige aan Tuinposterland.nl toekomende rechten, heeft Tuinposterland.nl in geval van overmacht het recht om de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden door dit schriftelijk aan u mede te delen.

 

WAT INHOUD

Uw communicatie met Tuinposterland.nl is versleuteld om meekijken door derden te voorkomen. Financiële transacties zijn veilig door deze SSL versleuteling. U herkent de encryptie door het groene slotje in uw browser.

Tuinposterland.nl zal uw gegevens niet doorverkopen aan derden en zal uw informatie enkel gebruiken voor het doeleinde waarvoor uw gegevens zijn verkregen.

8. Prijzen en betalingen

1. De vermelde prijzen voor de aangeboden artikelen en diensten zijn in euro’s, inclusief btw en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

2. Uitgebrachte offertes voor diensten en producten van Tuinposterland.nl, waarbij door koper kenbaar is gemaakt dat het om een zakelijke offerte gaat worden te allen tijde uitgebracht met prijzen exclusief btw.

3. Betalingen verricht met een normaliter geautomatiseerde transactionele afronding, waaronder inbegrepen en niet beperkt tot de diensten; iDeal, Paypal en overige online betalingsdiensten waarbij de transactie niet succesvol is afgerond dienen alsnog per ommegaande, doch uiterlijk binnen 3 dagen na orderdatum te geschieden, op de door Tuinposterland.nl in de orderbevestiging aangegeven wijze in de daar aangegeven valuta.

4. De betalingstermijn van 10 dagen is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling door de koper, zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is, is de koper van rechtswege in verzuim.

5. Tuinposterland.nl is gerechtigd om, indien de koper in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, de leveringen op te schorten ofwel te ontbinden, zelfs indien een fatale leverings- termijn is overeengekomen. Tuinposterland.nl is in dat geval door deze te late levering niet in verzuim.

6. Indien koper de betalingstermijn overschrijdt, bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand over het openstaande bedrag verschuldigd.

7. Als uw betaling plaatsvindt na aanmaning door Tuinposterland.nl bent u een bedrag van tweeëntwintig euro en negenenzestig eurocent (€ 22,69) aan administratiekosten verschuldigd.

8. Als Tuinposterland.nl zijn vordering ter incasso uitbesteedt, bent u ook de incassokosten verschuldigd. Deze incassokosten zullen tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn met een wettelijk minimum van veertig euro (€ 40,00). Tuinposterland.nl behoudt zich het recht de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

9. Opdrachten worden in productie genomen indien aan bij de gekozen betalingsmethode geldende betalingstermijn is voldaan. Bij een bestelling met de betalingsmethode ‘op rekening’ geldt een uiterste betalingstermijn van 14 dagen. Een bestelling op rekening, welke is goedgekeurd door Tuinposterland.nl zal direct in productie worden genomen.

10. Tuinposterland.nl hanteert de volgende betaalmogelijkheden:

  • Bank/giro overschrijving: onder vermelding van het ordernummer/factuurnummer. Zodra het bedrag is bijgeschreven op de rekening van Tuinposterland.nl wordt de order uitgevoerd.
  • Betaling per iDeal: deze betaling is direct zichtbaar en zorgt voor een directe uitvoer van de order.
  • Betaling via PayPal: deze betaling is direct zichtbaar en zorgt voor een directe uitvoer van de order.
  • Op rekening: 14 dagen betalingstermijn, deze order zal direct ten uitvoer worden gebracht na goedkeuring van Tuinposterland.nl.
  • Betaling via diverse buitenlandse betalingsmethode: Deze methode zijn afhankelijk en beschikbaar per land en beschikbaarheid van de betalingsprovider (Payment Service Provider).

11. De koper bepaalt zelf op basis van welke betaalwijze hij wenst te betalen zoals aangegeven in lid 10 van dit artikel.

12. In verband met het toegenomen aantal pogingen tot fraude, controleert Tuinposterland.nl de adresgegevens van de orders zeer scherp. Deze controle kan eventueel leiden tot vertraging. De koper dient er dus op toe te zien dat de juiste gegevens worden aangeleverd teneinde vertraging te voorkomen. Gemaakte kosten voor het corrigeren van de onjuiste gegevens zullen in rekening worden gebracht bij koper.

 

WAT INHOUD

Tuinposterland.nl biedt u voor een scherpe prijs een kwalitatief topproduct.

Wij verwachten van u dat u de factuur van uw bestelling bij Tuinposterland.nl binnen de betalingstermijn voldoet.

Een niet betalende klant is geen klant. Wij zullen u daarom kosten in rekening brengen voor onze tijd welke wij en anderen aan u moeten spenderen.

9. Aanlevering te verwerken foto/digitale beeldmateriaal

1. Koper verklaart zich bekend met het productieproces ter vervaardiging van het product.

2. Koper kan geen productkwaliteit aansprakelijkheid doen gelden die voortkomt uit het gebruik en/of de toepassing van de aangeleverde informatie.

3. Het uitvoeren van de opdracht door Tuinposterland.nl kan met zich meebrengen dat er werken in de zin van de Auteurswet of andere rechten van intellectuele eigendommen verveelvoudigd dan wel openbaar worden gebruikt.

4. Openbaarmaking, verveelvoudiging en of gebruik van dergelijke werken (bijvoorbeeld foto’s, schilderijen, tekeningen, beeldmerken) mogen slechts geschieden met toestemming van de rechthebbende.

5. Koper staat er uitdrukkelijk voor in dat hij of zij bevoegd is om Tuinposterland.nl opdracht te geven een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging te laten vervaardigen en vrijwaart Tuinposterland.nl ter zake volledig.

6. Tuinposterland.nl verklaart naar beste kunnen het materiaal te gebruiken voor haar productie, zonder enige garantieverplichting.

7. Koper aanvaardt dat door de productiemethode van Tuinposterland.nl de eigenschappen van het aangeleverde beeldmateriaal kan afwijken waaronder kleur, contrast, helderheid en scherpte. Tuinposterland.nl werkt met gekalibreerde schermen en printers.

8. Koper aanvaardt dat een print op papier/tuinposter en dergelijke donkerder is dan een beeld / foto / digitaal bestand, weergegeven op een beeldscherm in welke vorm dan ook. Tuinposterland zal door koper op basis van een kleurafwijking zijn gevrijwaard van opnieuw in productie moeten nemen van de opdracht.

 

WAT INHOUD

De website en informatie omtrent het product zijn duidelijk omschreven. Bij het plaatsen van een bestelling geeft u aan dat u de informatie heeft gelezen en dat u de eigenaar bent van het beeld / fotobestand.

U accepteert dat een foto op uw beeldscherm lichter is dan een foto geprint op een materiaal zonder belichting achter de foto. Een foto welke bijvoorbeeld is afgedrukt op papier/tuinposter materiaal is altijd donkerder dan op elk beeldscherm.

10. Levering en leveringstermijnen

1. De koper is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens de overeenkomst door Tuinposterland.nl te leveren producten. De koper zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn, indien hij de af te leveren producten weigert in ontvangst te nemen.

2. De tarieven van Tuinposterland.nl zijn gebaseerd op levering uitsluitend in Nederland en België.

3. Koper dient het afleveradres, hetgeen geen postbus nummer mag zijn, duidelijk en juist door te geven aan Tuinposterland.nl. Schade die Tuinposterland.nl lijdt ten gevolge van het doorgeven van een fout adres door koper aan Tuinposterland.nl komt volledig voor rekening en risico van koper.

4. Koper ontvangt haar bestelling met bekwame spoed. Een door Tuinposterland.nl opgegeven termijn van levering zal zoveel mogelijk in acht worden genomen, maar is geen fatale termijn en heeft slechts een indicatieve strekking, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5. Bij niet tijdige aflevering zal Tuinposterland.nl in overleg treden met koper over de gewijzigde leveringstermijn.

6. De binding van Tuinposterland.nl aan een vooraf expliciet overeengekomen fatale termijn vervalt indien de koper daarna wijzigingen in de opdracht aanbrengt, tenzij de geringe betekenis van de wijziging Tuinposterland.nl in redelijkheid niet noodzaakt tot wijziging van de aanvankelijk door Tuinposterland.nl aangegeven leveringstermijn.

7. Levering vindt plaats op het moment dat de artikelen op het opgegeven afleveradres worden aangeboden.

8. Het risico van verlies of beschadiging van de door Tuinposterland.nl te leveren producten gaat op koper over op het moment dat deze producten feitelijk aan koper worden geleverd en in de macht van koper of een door hem aan te wijzen derde worden gebracht.

9. Tuinposterland.nl is niet aansprakelijk voor eventuele schade en/of vervolgschade die koper zou kunnen leiden als gevolg van een te late levering

 

WAT INHOUD

Wanneer u uw gegevens en opgevraagde informatie tijdig aanlevert kan Tuinposterland uw opdracht normaliter snel uitleveren.

Er zijn uitzonderingen op het tijdig leveren, zoals het staken of te laat uitleveren van toeleveranciers. Tuinposterland.nl kan hier niets aan doen. Tuinposterland zal met u in contact treden over een nieuwe afleverdatum.

11. Eigendomsvoorbehoud

1. Iedere levering van goederen door Tuinposterland.nl aan de koper geschiedt onder voorbehoud van de eigendom daarvan, totdat de koper al hetgeen heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van deze overeenkomst is gehouden, daarbij inbegrepen vorderingen van Tuinposterland.nl wegens tekortschieten van de koper in de nakoming van onderhavige overeenkomst. Het eigendomsvoorbehoud heeft ook betrekking op leveringen van goederen krachtens een oudere of jongere overeenkomst dan die welke betrekking heeft op de zaken waarvan de eigendom door Tuinposterland.nl is voorbehouden.

2. Indien de koper in verzuim is ten aanzien van de prestaties als opgenomen in lid 1 van onderhevig artikel, is Tuinposterland.nl gerechtigd de goederen voor rekening van de koper terug te (doen) halen van de plaats waar zij zich op dat moment bevinden. De koper verleent Tuinposterland.nl hierbij onherroepelijk machtiging om daartoe de bij of voor de koper in gebruik zijnde ruimte te (doen) betreden. Alle met de terugname verband houdende kosten komen voor rekening van de koper.

3. De onder eigendomsbehoud geleverde zaken kunnen door de koper in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden gebruikt. Dit houdt in dat zij niet kunnen strekken tot zekerheid, in welke vorm dan ook, vorderingen van derden. De risico’s ter zake van de artikelen gaat al op het moment van aflevering op koper over.

 

WAT INHOUD

Bij het op rekening plaatsen van een bestelling bij Tuinposterland.nl zijn de geleverde goederen eigendom van Tuinposterland.nl tot het moment dat u de factuur volledig heeft betaald.

Wanneer u niet betaald, komen wij onze spullen weer halen, wat u niet ontslaat van uw betalingsverplichting.

12. Overmacht

1. Wanneer door overmacht niet kan worden geleverd conform de overeenkomst zal Tuinposterland.nl dit de koper zo snel als mogelijk bevestigen, zonder tot betaling van enige schadevergoeding gehouden te zijn.

2. Tuinposterland.nl kan in geval van overmacht, na overleg met de koper, de overeenkomst beëindigen, dan wel de levering opschorten, tot aan het tijdstip waarop de overmacht situatie ophoud te bestaan.

3. In geval de opschorting van de levering meer dan 30 werkdagen vertraging ondervindt, is de koper bevoegd per aangetekend schrijven aan Tuinposterland.nl mede te delen de koopovereenkomst als beëindigd te beschouwen, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding van Tuinposterland.nl jegens de koper bestaat.

4. Tekortkomingen van Tuinposterland.nl in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan haar worden toegerekend indien zij niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens de wet of de overeenkomst.

5. Als overmacht en/of crediteurverzuim worden beschouwd de hieronder genoemde en soortgelijke omstandigheden:

  • Te late of kwalitatief onacceptabele levering van materiaal (digitale foto, afbeelding) van koper.
  • Te late of kwalitatief onacceptabele levering van één of meer toeleveranciers.
  • Gedeeltelijke of gehele stagnatie of storing in het productieapparaat, of werkstakingen of uitsluitingen, in het bedrijf of in dat waarvan goederen of grondstoffen en producten worden betrokken.
  • Rellen of andere ongeregeldheden die een tijdige levering op grond van de overeenkomst hinderen.

6. De bovengenoemde en andere soortgelijke omstandigheden worden aangemerkt als niet aan Tuinposterland.nl toe te rekenen en geven de koper geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding.

 

WAT INHOUD

Tuinposterland.nl doet er alles aan om uw bestellingen tijdig uit te leveren. Bij het bijvoorbeeld, niet tijdig leveren van materialen of goederen door toeleveranciers van Tuinposterland. nl kan een situatie van overmacht ontstaan. Tuinposterland zal er alles aan doen om deze situatie zo snel mogelijk op te lossen.

13. Emballage

1. Noodzakelijke emballage is bij de prijs inbegrepen en wordt niet teruggenomen.

2. De noodzakelijkheid van het gebruik van emballage staat ter beoordeling van Tuinposterland.nl.

3. Schade aan verpakking wordt niet gezien als productschade en Tuinposterland.nl is niet aansprakelijk voor schade aan de verpakking door transport.

 

WAT INHOUD

Tuinposterland.nl verpakt producten dusdanig dat beschadigingen tijdens het transport tot een minimum worden beperkt. De hoeveelheid en vorm van een verpakking zal worden bepaald door Tuinposterland.nl.

14. Transport

1. Vervoer van af te leveren goederen geschiedt voor rekening en risico van Tuinposterland.nl, tenzij anders is overeengekomen.

2. Bij het afhalen van bestellingen bij Tuinposterland betaalt u zelf de reiskosten van en naar Tuinposterland.nl.

3. Bestellingen met de bezorgoptie ‘afhalen’ dient u binnen drie (3) werkdagen af te halen bij Tuinposterland.nl.

4. Bij het afhalen van het product bij Tuinposterland.nl bent u zelf verantwoordelijk voor schade en zien wij het product als afgeleverd. Het aannemen van zaken van Tuinposterland.nl geldt als bewijs dat deze in uiterlijk goede staat verkeerden.

5. Het aannemen van zaken van Tuinposterland.nl door de vervoerder geldt als bewijs dat deze in uiterlijk goede staat verkeerden.

6. Indien het product / de goederen beschadigd raakt / raken tijdens het transport vanaf Tuinposterland.nl naar koper is de aansprakelijkheid van Tuinposterland.nl beperkt tot maximaal het bedrag dat door de vervoerder en/of diens verzekeraar wordt vergoed.

7. Bij vertraging opgetreden door het transport is Tuinposterland.nl door koper gevrijwaard van en niet beperkt tot gevolgschade, omzetderving of andere kosten gemaakt door koper.

 

WAT INHOUD

Tuinposterland kiest een geschikte transporteur voor uw bestelling. Koper zal enige gevolgschade niet bij Tuinposterland.nl verhalen.

Bij transportschade zal Tuinposterland.nl u kosteloos een nieuw exemplaar toesturen.

15. Eigendomsrechten

1. Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die op de door Tuinposterland.nl geleverde artikelen rusten, dient koper geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

2. Tuinposterland.nl garandeert niet dat de geleverde artikelen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

3. Notice en Takedown is een procedure om onrechtmatige content offline te halen. De Notice en Takedown is een Nederlandse variant in Europe vorm op de Amerikaanse DMCA (‘Digital Millennium Copyright Act’). Dit kan auteursrechtelijk beschermde content zijn die onrechtmatig online staat, of strafbare content zoals kinderporno. Als de onrechtmatigheid van de content voor Tuinposterland.nl vaststaat, dan zal deze de content (laten) verwijderen. Bij strafbare content zal dit bij de nodige instanties worden gemeld.

4. In aanvulling op de Notice en Takedown van Tuinposterland.nl accepteert de koper dat Tuinposterland zijn of haar contactgegevens zal doorsturen aan de aanvrager van het verzoek van de Notice en Takedown. Tuinposterland.nl zal enkel de gegevens van de uploader doorsturen indien Tuinposterland.nl het geval als bewezen beschouwd. Tuinposterland.nl kan hiervoor niet worden vervolgd door de uploader.

 

WAT INHOUD

Als koper bent u eindverantwoordelijk voor uw handelen en hetgeen u bij Tuinposterland.nl besteld of upload. Bij het uploaden van werk met een copyright of auteursrecht zal Tuinposterland.nl deze content op verzoek verwijderen.

Bij strafbare content zal Tuinposterland.nl aangifte doen.

16. Schades

1. Tuinposterland.nl is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook welke is ontstaan omdat Tuinposterland.nl is uitgegaan van door koper verstrekte onjuiste informatie en/of onjuiste gegevens.

2. Tuinposterland.nl is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat de producten na aflevering ondeugdelijk en/of verkeerd worden gebruikt.

3. Tuinposterland.nl is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die ontstaan is nadat koper de producten in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen geven, heeft doen bewerken, verwerken, of aan derden heeft doen leveren.

4. Eventuele gebreken dient u uiterlijk binnen 24 uur na ontvangst van de goederen per email en gemotiveerd aan Tuinposterland.nl te melden. Controleer de geleverde artikelen onmiddellijk na ontvangst.

 

WAT INHOUD

Bij onjuist gebruik van de producten is Tuinposterland.nl niet aansprakelijk voor schades.

Gebreken aan een product dient u na ontvangst voorzien van foto’s, binnen 24 uur te melden bij de klantenservice van Tuinposterland.nl

17. Garantie

1. Tuinposterland.nl staat niet in voor het bestendig zijn van het product door inwerking van vocht, extreme UV-straling en andere extreme omgevingsfactoren.

2. Indien het product een materiaal- of fabricagefout vertoont heeft de koper recht op herstel of vervanging van het product

3. De koper heeft slechts recht op vervanging indien herstel van het product niet mogelijk is.

4. De te vervangen en/of te herstellen goederen moeten daartoe franco aan Tuinposterland.nl worden gezonden. Tuinposterland.nl wordt daarvan eigenaar.

5. Op schade ontstaan door foutief gebruik of toepassing van de geleverde producten is geen garantie van toepassing.

6. Het aankoopbewijs (orderbevestiging) geldt als garantiebewijs. Tuinposterland.nl heeft, indien herstel of vervanging onmogelijk is, het recht om de overeenkomst te ontbinden en de koper volledig te crediteren.

 

WAT INHOUD

De producten van Tuinposterland.nl zijn uitsluitend geschikt voor binnen gebruik, tenzij uitdrukkelijk anders is beschreven. Alleen wanneer het door u ontvangen product een productiefout bevat ontvangt u kosteloos van ons een nieuw exemplaar.

Wanneer u na verloop er toch achter komt dat u liever een andere foto geprint had willen hebben, zullen wij u vragen te betalen voor een nieuwe print.

Wanneer u van mening bent dat Tuinposterland.nl onder druk van het schrijven van een negatieve review goedkoop een nieuw product kan ontvangen, zullen wij aangifte doen van oplichting.

18. Reclamaties

1. De koper is gehouden binnen bekwame tijd na levering te onderzoeken of Tuinposterland.nl de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden Tuinposterland.nl er terstond schriftelijk van in kennis te stellen zodra hem het tegendeel blijkt.

2. De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk, indien de koper in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving bedoeld in lid 1 van dit artikel binnen 24 uur na ontvangst van de levering te doen.

3. Een reclamatie wordt door Tuinposterland.nl slechts in behandeling genomen, indien de koper het aankoopbewijs (orderbevestiging) en de gebrekkige zaak aan Tuinposterland.nl heeft overhandigd dan wel geretourneerd.

4. Een reclamatie mag bij Tuinposterland.nl kenbaar worden gemaakt door gebruik te maken van foto’s met daarop duidelijk zichtbaar het mankement. Tuinposterland.nl besluit in alle gevallen of de zending retour dient te komen alvorens een reclamatie in behandeling zal worden genomen.

5. De presentatie van Tuinposterland.nl geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk, indien de koper het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij de koper het bepaalde in lid 1 in acht heeft genomen.

 

WAT INHOUD

Aluminium levert een kwalitatief topproduct, wanneer u een defect constateert vragen wij u te mailen met de klantenservice.

Bij het versturen van een reclamatie vragen wij u vriendelijk foto’s bij te voegen zodat wij u snel kunnen helpen. De klantenservice zal u een correcte oplossing aanbieden.

Is het product technisch niet goed dan krijgt u een nieuw exemplaar toegezonden.

19. Toepasbaar recht

1. Op deze voorwaarden en alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen ter zake de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van een overeenkomst met Tuinposterland.nl worden bij uitsluiting voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Arnhem.

 

WAT INHOUD

Wij houden ons aan de Nederlandse wet. Bij vragen kunt u contact opnemen met Tuinposterland.nl

Address Tuinposterland.nl, Het hazeland 31-33, 6931KA Westervoort Nederland